213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU | Yargıtay Kararları

213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ALT VE ÜST SINIR ARASINDA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ - TAKDİR KULLANILIRKEN YASAL VE YETERLİ GEREKÇENİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kanunda öngörülen alt ve üst sınır arasında temel cezayı belirlemek hâkimin takdir ve değerlendirme yetkisi içinde olmakla hükümde bu takdirin denetime olanak sağlayacak biçimde, hak ve nesafet kurallarına uygun, dosya içeriği ile uyumlu yasal ve yeterli gerekçesinin gösterilmesi gerekir. (2709 S. K. m. 141) (5237 S. K. m. 3, 61) (5271 S. K. m. 34, 230, 289) (765 S K. m. 59) Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 1- 5237 sayılı TCKnun 61. maddesi uyarınca hakim somut olayda; suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını ve failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.

5237 sayılı TCKnun Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi başlıklı 3/1. maddesi uyarınca suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur. Bu itibarla; kanunda öngörülen alt ve üst sınır arasında temel cezayı belirlemek hâkimin takdir ve değerlendirme yetkisi içindedir, ancak Anayasanın 141, 5271 sayılı CMKnun 34, 230 ve 289/9. maddeleri uyarınca hükümde bu takdirin denetime olanak sağlayacak biçimde, hak ve nesafet kurallarına uygun, dosya içeriği ile uyumlu yasal ve yeterli gerekçesinin gösterilmesi zorunludur. Yasa metinlerdeki ifadelerin tekrarı bu metinlerdeki genel nitelikli ölçütler somut olaya ve failine özgülenmediği müddetçe yeterli bir gerekçe değildir. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanık hakkında yasal ibarelerin tekrarı ile yetinilerek yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile üst sınırdan ceza tayini, 2- Suç tarihinin 26.11.2004 olduğu gözetilmeden, takdiri indirimin 765 sayılı TCK'nun 59. maddesi yerine suç tarihinde yürürlükte bulunmayan 5237 sayılı TCK'nun 62. maddesi ile yapılması ve paraya çevirme ile erteleme müesseseleri tartışılırken 647 sayılı Yasa yerine 5237 sayılı Yasa hükümlerine dayanılması, Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUKnun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.05.2012 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.