İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik koşullarında hukuki danışmanlık.

İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar;

  • Otuz veya daha fazla kişiden fazla işçi çalışan işyerleri hakkında açılan işe iade davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar
  • İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları
  • İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları
  • Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları
  • Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları

İş hukukunun özelliği gereği işveren ve işçilerin arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar önceden tespit edilip, tarafların dava açmadan anlaşmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarafların sağlıklı bir şekilde iş ilişkisini yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Genel olarak hukuki danışmanlık verilen konular;

Buyer & Güven Hukuk Ofisi, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,

• Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

• Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması,

• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,

• İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,

• Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki 

   aksiyonların alınması,

• İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları 

   konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,

• İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.

Diğer Hizmetler

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.